Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์การพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินงาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างส่วนราชการ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
ข่าวสารเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ภาระกิจนายกเทศมนตรี
คู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่
Integrity and Transparency Assessment : ITA
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของเทศบาลตำบลปรางหมู่ ปี พ.ศ. 2566
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลการดำเนินการ
งานกิจการสภา
พรบ./พรก.
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
งบแสดงฐานะการเงิน
งานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แผนดำเนินงาน
แผนการป้องกันการทุจริต
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การใช้จ่ายงบประมาณ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาตำบล
งานตรวจสอบภายใน
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม/แผนที่เทศบาลตำบลปรางหมู่
คู่มือประชาชน-มาตรฐานการให้บริการ
การให้บริการทาง E-Serviceหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


แนวปฏิบัติ Dos&Don't เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางประพฤติตนทางจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลปรางหมู่
ดาวน์โหลด
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบแสดงรายการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ส.ด.1) ประจำปี พ.ศ. 2567 (01 เม.ย. 2567)  
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ส.ด.1) ประจำปี พ.ศ. 2567 (01 เม.ย. 2567)  
ประกาศเทศบาลตำบลปรางหมู่ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสาย... (12 ก.พ. 2567)  
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 (31 ม.ค. 2567)
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2567 (31 ม.ค. 2567)
การกวดขันการเล่นดอกไม้เพลิง การจุดและปล่อยพลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน และการใช... (23 พ.ย. 2566)
สิทธิการได้รับความช่วยหลือ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการให้ความช่วยหลือผู้ประสบภัยพ... (23 พ.ย. 2566)
ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567 (15 พ.ย. 2566)
รายงานผลการประเมินประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลปรางหมู... (04 ก.ย. 2566)
ประกาศเทศบาลตำบลปรางหมู่ เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อ... (04 ส.ค. 2566)
กำหนดการฉีดวัคซีนสุนัขและแมว ตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 256... (04 ก.ค. 2566)
เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เ... (15 พ.ค. 2566)
แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เทศบาลตำบลปรางหมู่ (05 เม.ย. 2566)
ประกาศเทศบาลตำบลปรางหมู่ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ... (05 เม.ย. 2566)
รายงานผลการดำเนินการจัดทำประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กรณีขออนุญ... (16 มี.ค. 2566)
สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย/ผู้บัญชาการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกล... (03 มี.ค. 2566)
ประกาศ รับสมัครนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลปรางหมู่ ประจำปีการศึก... (17 ก.พ. 2566)
การจัดทำเวทีประชาคมในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปี 2566 (13 ก.พ. 2566)
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีของเทศบาลตำบลปรางหมู่ (03 ก.พ. 2566)
ประกาศเทศบาลตำบลปรางหมู่ เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ... (30 ม.ค. 2566)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาท้อง... (21 มี.ค. 2567)  

กิจกรรมเชิญธงชาติและร้องเ... (05 มี.ค. 2567)  

การดำเนินการส่งเสริมสุขภา... (28 ก.พ. 2567)  

กิจกรรมแสดงเจตนารมณ์การต่... (19 ก.พ. 2567)

กิจกรรมเชิญธงชาติและร้องเ... (19 ก.พ. 2567)

ประชุมสภาเทศบาลตำบลปรางหม... (19 ก.พ. 2567)

กิจกรรมเชิญธงชาติและร้องเ... (05 ก.พ. 2567)

โครงการบูรณาการพัฒนาทักษะ... (29 ม.ค. 2567)

มอบป้ายบ้านผู้สูงอายุโครง... (22 ม.ค. 2567)

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปร... (15 ม.ค. 2567)

การลงนามบันทึกข้อตกลงความ... (09 ม.ค. 2567)

พัฒนาวัดและจัดสถานที่เตรี... (08 ม.ค. 2567)

กิจกรรมสวดมนต์เฉลิมพระเกี... (08 ม.ค. 2567)

ประชุมสภาเทศบาลตำบลปรางหม... (03 ม.ค. 2567)

กิจกรรมเข้าแถวเคารถธงชาติ... (19 ธ.ค. 2566)

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและอนุ... (19 ธ.ค. 2566)

การประชุมหารือแนวทางการแก... (19 ธ.ค. 2566)

เทศบาลตำบลปรางหมู่ เปิดให... (10 พ.ย. 2566)

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่อง... (16 ต.ค. 2566)

การจัดเตรียมสถานที่จัดกิจ... (16 ต.ค. 2566)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รายละเอียดประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีไม่มีการจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 5... (09 เม.ย. 2567)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง (15 ก.พ. 2567)  
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (03 ต.ค. 2566)  
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (03 ต.ค. 2566)
ประกาศเทศบาลตำบลปรางหมู่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ม.5 บ้านต... (24 พ.ย. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลปรางหมู่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนบห... (04 พ.ย. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลปรางหมู่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในเ... (04 พ.ย. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลปรางหมู่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมร... (04 พ.ย. 2565)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (03 ต.ค. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลปรางหมู่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชลป... (08 ก.ย. 2565)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (14 ต.ค. 2564)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (15 ก.ย. 2564)
ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหานตกวัด หมู่ที่ 5 (17 พ.ย. 2563)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายนางเกรียง-พ... (16 พ.ย. 2563)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาเมือง-ป่ายางหูเย็น หมู่ที่... (11 พ.ย. 2563)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังหรั่ง-พังยา หมู่ที่ 6 (10 พ.ย. 2563)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 2 (กุมภาพันธ์... (29 พ.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลปรางหมู่เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดไ... (25 มี.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลปรางหมู่ เรื่องประกวดราคาจ้้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเ... (10 มี.ค. 2563)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 62-... (31 ม.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลปรางหมู่ ตำแ... (11 เม.ย. 2567)  
ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อเปลี่... (25 มี.ค. 2567)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ใ... (25 มี.ค. 2567)  
ประกาศเทศบาลตำบลปรางหมู่ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายง... (12 ก.พ. 2567)
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลปรางหมู่ จำนวน 1 ต... (02 ส.ค. 2565)
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลปรางหมู่ จำนวน 1 ต... (04 เม.ย. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลปรางหมู่ เรื่อง ผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่้วไปของเทศบา... (26 พ.ย. 2564)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร และกำหนดวัน เวลา สถานที่ เข้ารับการเลื... (23 พ.ย. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลปรางหมู่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้า... (28 ต.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลปรางหมู่ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง (11 มี.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลปรางหมู่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง (13 ธ.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงาน ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษ... (11 ส.ค. 2559)
ประกาศเรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่ส... (17 มิ.ย. 2559)
ประกาศเทศบาลตำบลปรางหมู่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขอ... (19 พ.ค. 2558)
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาล ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าสำนักปลัดเ... (03 ก.พ. 2558)
ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 3-5/6ว (01 ต.ค. 2557)
ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 3-5/6ว (01 ก.ค. 2557)
ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 3-5/6ว (01 เม.ย. 2557)
ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ๓-๕/๖ว (06 ม.ค. 2557)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาล (13 ต.ค. 2554)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
สอบถามตำแหน่งว่าง (22 ม.ค. 2565)  
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานเทศบาลตำบลปรางหมู่

ตำบลปรางหมู่ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
สำนักปลัดเทศบาล โทรศัพท์/โทรสาร : 0-7461-0973  
กองคลัง โทรศัพท์ : 0-7461-0976 
 อีเมล์ : prangmoo233.5@gmail.com, saraban_05930108@dla.go.th  
  Powered By prangmoo.go.th