Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์การพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินงาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างส่วนราชการ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
ข่าวสารเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ภาระกิจนายกเทศมนตรี
คู่มือปฏิบัติงาน
Integrity and Transparency Assessment : ITA
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของเทศบาลตำบลปรางหมู่ ปี พ.ศ. 2565
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลการดำเนินการ
งานกิจการสภา
พรบ./พรก.
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
งบแสดงฐานะการเงิน
งานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แผนดำเนินงาน
แผนการป้องกันการทุจริต
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การใช้จ่ายงบประมาณ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาตำบล
งานตรวจสอบภายใน
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม/แผนที่เทศบาลตำบลปรางหมู่
คู่มือประชาชน-มาตรฐานการให้บริการ
E-Serviceหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

19 ธ.ค. 2566
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ การประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลปรางหมู่

19 ธ.ค. 2566
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืนเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ (วันดินโลกปี2566)

19 ธ.ค. 2566
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ กิจกรรมเข้าแถวเคารถธงชาติ

10 พ.ย. 2566
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ เทศบาลตำบลปรางหมู่ เปิดให้บริการศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)

16 ต.ค. 2566
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ การจัดเตรียมสถานที่จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

16 ต.ค. 2566
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566

26 ก.ย. 2566
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ กิจกรรมโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในลุ่มน้ำสำคัญของประเทศ62จังหวัด62ล้านตัวตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลนายกรัฐมนตรี "เศรษฐา ทวีสิน"

25 ก.ย. 2566
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ กิจกรรมงานประเพณีแข่งโพน ประจำปี 2566 รอบคัดเลือก สนามที่ 4

15 ก.ย. 2566
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ กิจกรรมประชุมสภาเทศบาลตำบลปรางหมู่ สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2566 ประจำปี พ.ศ. 2566

28 ส.ค. 2566
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ กิจกรรมประชุมสภาเทศบาลตำบลปรางหมู่ สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2566 ประจำปี พ.ศ. 2566

สำนักงานเทศบาลตำบลปรางหมู่

ตำบลปรางหมู่ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
สำนักปลัดเทศบาล โทรศัพท์/โทรสาร : 0-7461-0973  
กองคลัง โทรศัพท์ : 0-7461-0976 
 อีเมล์ : prangmoo233.5@gmail.com, saraban_05930108@dla.go.th  
  Powered By prangmoo.go.th