Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์การพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินงาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างส่วนราชการ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
ข่าวสารเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ภาระกิจนายกเทศมนตรี
คู่มือปฏิบัติงาน
Integrity and Transparency Assessment : ITA
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของเทศบาลตำบลปรางหมู่ ปี พ.ศ. 2565
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลการดำเนินการ
งานกิจการสภา
พรบ./พรก.
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
งบแสดงฐานะการเงิน
งานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แผนดำเนินงาน
แผนการป้องกันการทุจริต
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การใช้จ่ายงบประมาณ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาตำบล
งานตรวจสอบภายใน
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม/แผนที่เทศบาลตำบลปรางหมู่
คู่มือประชาชน-มาตรฐานการให้บริการ
E-Service


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

24 ก.ค. 2566
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ โครงการรณรงค์ส่งเสริมการจัดทำและการใช้ปุ๋ยชีวภาพและปุ่ยอินทร์ย์

21 ก.ค. 2566
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ กิจกรรมโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง)

20 ก.ค. 2566
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก

12 ก.ค. 2566
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ กิจกรรมโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยะราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

04 ก.ค. 2566
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ กิจกรรมกำจัดผักตบชวาเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

04 ก.ค. 2566
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ กิจกรรมเคารพธงชาติ

26 มิ.ย. 2566
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ กิจกรรมหิ้วปิ่นโตไปวัด และจิตอาสาทำความสะอาด(Big Cleaning Day)

20 มิ.ย. 2566
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ กิจกรรมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

19 มิ.ย. 2566
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ กิจกรรมประกวดร้องเพลง "ลูกทุ่งเสียงทอง ท้องถิ่นพัทลุง" ในงานสมโภชพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศและงานกาชาดประจำปีของดีเมืองลุงประจำปี 2566

12 มิ.ย. 2566
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ ร่วมโครงการเสริมสร้า่งจริยธรรม คุณธรรม เสริมสร้างความรักชาติและเสริมสร้างวินัยแก่คนในชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สำนักงานเทศบาลตำบลปรางหมู่

ตำบลปรางหมู่ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
สำนักปลัดเทศบาล โทรศัพท์/โทรสาร : 0-7461-0973  
กองคลัง โทรศัพท์ : 0-7461-0976 
 อีเมล์ : prangmoo233.5@gmail.com, saraban_05930108@dla.go.th  
  Powered By prangmoo.go.th