Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์การพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินงาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างส่วนราชการ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
ข่าวสารเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ภาระกิจนายกเทศมนตรี
คู่มือปฏิบัติงาน
Integrity and Transparency Assessment : ITA
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของเทศบาลตำบลปรางหมู่ ปี พ.ศ. 2565
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลการดำเนินการ
งานกิจการสภา
พรบ./พรก.
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
งบแสดงฐานะการเงิน
งานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แผนดำเนินงาน
แผนการป้องกันการทุจริต
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การใช้จ่ายงบประมาณ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาตำบล
งานตรวจสอบภายใน
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม/แผนที่เทศบาลตำบลปรางหมู่
คู่มือประชาชน-มาตรฐานการให้บริการ
E-Serviceหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองช่าง
Responsive image
Responsive image
นายสันทัด บุญมณี
ผู้อำนวยการกองช่าง โทร.081-0926955
Responsive image
Responsive image
นายสมเกียรติ ชูเพ็ง
นายช่างโยธาอาวุโส
Responsive image
นายสุทธิ จันทร์เทพ
นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน
Responsive image
นางพิกุล ขุนฤทธิ์สง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
Responsive image
นางสาวรมย์ชลี ปานเพชร
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
Responsive image
นายบุญส่งร์ ดำคำ
พนักงานขับรถยนต์
Responsive image
นายนพดล หนูสาย
พนักงานผลิตน้ำประปา
Responsive image
ว่าง
พนักงานผลิตน้ำประปา
Responsive image
นายนิรัล ชายเกลี้ยง
คนงาน
Responsive image
นายกิตติชัย อินริศพงศ์
คนงาน
Responsive image
นางสาวธิรดา ขันติปันดี
คนงาน
Responsive image
นายธีระยุทธ ยิ่งดำนุ่น
พนักงานจ้างเหมาบริการ
Responsive image
นายจำแนก สินทรัพย์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
Responsive image
นายสิทธิพงศ์ วุ่นชุม
พนักงานจ้างเหมาบริการ

สำนักงานเทศบาลตำบลปรางหมู่

ตำบลปรางหมู่ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
สำนักปลัดเทศบาล โทรศัพท์/โทรสาร : 0-7461-0973  
กองคลัง โทรศัพท์ : 0-7461-0976 
 อีเมล์ : prangmoo233.5@gmail.com, saraban_05930108@dla.go.th  
  Powered By prangmoo.go.th