Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์การพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินงาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างส่วนราชการ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
ข่าวสารเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ภาระกิจนายกเทศมนตรี
คู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่
Integrity and Transparency Assessment : ITA
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของเทศบาลตำบลปรางหมู่ ปี พ.ศ. 2566
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลการดำเนินการ
งานกิจการสภา
พรบ./พรก.
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
งบแสดงฐานะการเงิน
งานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แผนดำเนินงาน
แผนการป้องกันการทุจริต
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การใช้จ่ายงบประมาณ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาตำบล
งานตรวจสอบภายใน
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม/แผนที่เทศบาลตำบลปรางหมู่
คู่มือประชาชน-มาตรฐานการให้บริการ
การให้บริการทาง E-Serviceหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม

                             
หมู่ที่ ชื่อบ้าน จำนวน
ครัวเรือน
จำนวนประชากร  
ชาย หญิง รวม  
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ดอนแบก
นางเกรียง
แหลมยาง
ในล้อม
ควนกรวด
ห้วยไก่
ออกเหมือง
ปรางหมู่
ใต้ช่อง
43
163
128
261
284
200
413
264
70
54
253
187
346
395
249
521
314
118
58
268
233
353
475
274
623
385
127
112
521
420
699
870
523
1,144
699
245
 
รวม 1,826 2,437 2,796 5,233  
         ข้อมูล ณ เดือนกันยายน พ.ศ.2562


    การศึกษา
                      การศึกษาในเขตเทศบาลตำบลปรางหมู่  จำแนกได้ดังนี้
                             -  โรงเรียนประถมศึกษา                               2        แห่ง
                             -  โรงเรียนมัธยมศึกษา                                 -        แห่ง
                             -  โรงเรียนอาชีวศึกษา                                 -        แห่ง
                             -  โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง                              -        แห่ง
                             -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                  2        แห่ง
                             -  ศูนย์การเรียนชุมชน                                 1         แห่ง
                             -  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน                 9        แห่ง
การสาธารณสุข
                             -  โรงพยาบาลของรัฐ                                   -         แห่ง
                             -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปรางหมู่      1        แห่ง
                             -  สถานพยาบาลเอกชน                                -         แห่ง
                             -  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน                              -         แห่ง
                             -  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำร้อยละ  100
                   ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
                             -  สถานีตำรวจภูธรตำบล                              -         แห่ง
                             -  สถานดับเพลิง                                        -         แห่ง
                             -  ป้อมตำรวจ                                            1         แห่ง
 

สำนักงานเทศบาลตำบลปรางหมู่

ตำบลปรางหมู่ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
สำนักปลัดเทศบาล โทรศัพท์/โทรสาร : 0-7461-0973  
กองคลัง โทรศัพท์ : 0-7461-0976 
 อีเมล์ : prangmoo233.5@gmail.com, saraban_05930108@dla.go.th  
  Powered By prangmoo.go.th