Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์การพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินงาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างส่วนราชการ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
ข่าวสารเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ภาระกิจนายกเทศมนตรี
คู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่
Integrity and Transparency Assessment : ITA
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของเทศบาลตำบลปรางหมู่ ปี พ.ศ. 2566
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลการดำเนินการ
งานกิจการสภา
พรบ./พรก.
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
งบแสดงฐานะการเงิน
งานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แผนดำเนินงาน
แผนการป้องกันการทุจริต
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การใช้จ่ายงบประมาณ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาตำบล
งานตรวจสอบภายใน
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อหน่วยงาน
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม/แผนที่เทศบาลตำบลปรางหมู่
คู่มือสำหรับประชาชน
การให้บริการทาง E-Serviceหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กิจกรรมหิ้วปิ่นโตไปวัด และจิตอาสาทำความสะอาด(Big Cleaning Day)
Responsive image
เทศบาลตำบลปรางหมู่ จัดกิจกรรมหิ้วปิ่นโตไปวัด และจิตอาสาทำความสะอาด (Big Cleaning Day) วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 ๊ ณ วัดควนกรวด โดยร่วมมือกับ วัดควนกรวด โรงเรียนบ้านปรางหมู่ (ศรีวิทย์ศึกษา) และภาคีความร่วมมือทุกภาคส่วนในพื้นที่ตำบลปรางหมู่ ประกอบด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ครู อาจารย์ นักเรียนโรงเรียนบ้านปรางหมู่ (ศรีวิทย์ศึกษา) กำนัน ผุู้ใหญ่บ้าน ผุ้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  เพื่อร่วมกันหิ้วปิ่นโตไปวัดและทำความสะอาดบริเวณวัดควนกรวด เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบทบาทในการเกื้อหนุนกันระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน
         
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2566