Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์การพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินงาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างส่วนราชการ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
ข่าวสารเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ภาระกิจนายกเทศมนตรี
คู่มือปฏิบัติงาน
Integrity and Transparency Assessment : ITA
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของเทศบาลตำบลปรางหมู่ ปี พ.ศ. 2565
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลการดำเนินการ
งานกิจการสภา
พรบ./พรก.
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
งบแสดงฐานะการเงิน
งานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แผนดำเนินงาน
แผนการป้องกันการทุจริต
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การใช้จ่ายงบประมาณ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาตำบล
งานตรวจสอบภายใน
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม/แผนที่เทศบาลตำบลปรางหมู่
คู่มือประชาชน-มาตรฐานการให้บริการ
E-Service
ภาระกิจนายกเทศมนตรี
นายสมพงศ์ ปานเพชร นายกเทศมนตรีตำบลปรางหมู่ เข้าร่วมประชุมกับสำนักงาน พอช. ซักซ้อมทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย ผู้รับประโยชน์บ้านพอเพียง ของตำบลปรางหมู่
Responsive image
วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายสมพงศ์ ปานเพชร นายกเทศบาลตำบลปรางหมู่ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ร่วมประชุมกับสำนักงาน พอช. ซักซ้อมทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย ผู้รับประโยชน์บ้านพอเพียง ตามสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลปรางหมู่ ได้รับงบประมาณจำนวน 23 ครัวเรือน เป็นเงิน 471,500 บาท ( สี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน ) ณ ที่ทำการปกครองตำบลปรางหมู่
   
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 2566